«ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ-ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ

ros

ԱՊՊԱ

Եթե Ձեզ հետաքրքրում են

 • ԱՊՊԱ պայմանների, այդ թվում` ապահովագրության oբյեկտի, ապահովագրական պատահարի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ապա այցելե′ք այստեղ:
 • Բոնուս-Մալուս համակարգի, հաշվարկման կարգի և բացատրությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ապա այցելե′ք այստեղ:
 • ապահովագրության պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, ապա այցելե′ք այստեղ: Ի դեպ ապահովագրության պայմանագրի վերակնքումը իրականացվում է նույն կարգով, ինչ կնքումը:
 • փոխհատուցման ենթակա պատահարների և առավելագույն փոխհատուցվող գումարի չափի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ապա այցելե′ք այստեղ:
 • ապահովագրության վերաբերյալ մանրամասների, այդ թվում` ապահովադրի իրավունքների և պարտավորությունների, ապահովագրության պայմանագրի դադարեցման և լուծման դեպքերի ու պայմաններ, ապահովագրավճարի վճարման կարգի ու պայմաների, ապահովագրավճարը չվճարելու հետևանքների, Պատահարի դեպքում կողմերի գործողությունների, վնասի չափի և մեղավորության աստիճանի որոշման, ապահովագրական հատուցում ստանալու կարգի և գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ապա  այցելե′ք այստեղ:
 • ապահովագրական գումարի չափի և հաշվարկման կարգի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ապա այցելե′ք այստեղ:
 • համաձայնեցված հայտարարագիրը, ապա այցելե′ք այստեղ:
 • սակագների նվազագույն և առավելագույն չափի մասին տեղեկատվությունը, ապա այցելե′ք այստեղ:
 • երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին ապահովագրական հատուցումների վճարման դեպքերի ու կարգի մասին տեղեկատվությունը, ապա այցելե′ք այստեղ:
 • ոչ ստանդարտ իրավիճակներում (օրինակ, երբ պատահարում ներգրավված են մի քանի տուժողներ և նրանց պատճառված վնասների ընդհանուր գումարը գերազանցում է սահմանված ապահովագրական գումարը) կիրառվող ապահովագրական հատուցումների հաշվարկման օրինակների, բացատրությունների մասին տեղեկատվությունը, ապա այցելե′ք այստեղ:

 

ԱՊԿԱ

Եթե Ձեզ հետաքրքրում են

 • պրոդուկտի վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկատվությունը, ապա այցելե′ք այստեղ:  
 • ապահովագրության մանրամասն պայմանների, այդ թվում` ապահովագրության օբյեկտի. ապահովագրական պատահարի, ապահովագրական գումարի, ոչ պայմանական չհատուցվող գումարի, պայմանագրի կնքման, կատարման, դրա գործողության դադարման, դրանում փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու կարգի, ապահովագրական սակագների, ապահովագրավճարների վճարման կարգի ու պայմանների, ապահովագրավճարը չվճարելու հետեւանքների, պատահարի դեպքում կողմերի գործողությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ապա այցելե′ք այստեղ:
 • ԱՊԿԱ պայմանագրով հատուցվող ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ապա այցելե′ք այստեղ:
 • ԱՊԿԱ պայմանագրով չհատուցվող ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ապա այցելե′ք այստեղ:

 

Վարորդ

Եթե Ձեզ հետաքրքրում է

 • Վարորդ ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ապա այցելե′ք այստեղ:

 

Հարգելի այցելու, ցանկանում ենք տեղեկացնել ձեզ, որ մենք պատասխանատվություն չենք կրում մեր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 
 
«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ փակ բաժնետիրական ընկերություն է, որը գործունեություն է իրականացնում համաձայն ՀՀ օրենսդրության և ՀՀ ԿԲ խորհրդի 28/03/2006թ. թիվ 128Ա որոշման: Գրանցման վկայական թիվ 13, ՀՎՀՀ` 00445174:
©2017 ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ
Օգտագործման պայմաններ | Գաղտնիության քաղաքականություն

Հարգելի այցելու, ընկերության կայքում հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում անհրաժեշտ է հիմնվել հայերեն տարբերակի վրա:

Հարգելի այցելու, ցանկանում ենք տեղեկացնել ձեզ, որ մենք պատասխանատվություն չենք կրում մեր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:


Թարմացված է 2017-11-13