Այո, վարկը կարող է տրամադրվել դրական վարկային պատմություն ունենալու դեպքում։

Գումարի չափը որոշվում է վարկունակության գնահատման հիման վրա։

Գումարը փոխանցվում է հաճախորդի քարտի կամ բանկային հաշվի վրա։ Կարող է կանխիկացվել բանկոմատում կամ այցելելով բանկ, կամ քարտի վրա փոխանցելու դեպքում կարող է օգտագործվել անկանխիկ եղանակով։

Վարկ ստանալու ժամկետը կախված է նրանից, թե որքան արագ հաճախորդը կներկայացնի բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը։

Փաստաթղթերի ցանկը սահմանված է վարկատեսակով, որին կարող եք ծանոթանալ կայքից։

Անշարժ գույքը և տրանսպորտային միջոցները գնահատվում են ՖԻՆՔԱ-ի հետ համագործակցող լիցենզավորված անկախ գնահատող կազմակերպությունների կողմից, որոնց ցանկը տեղադրված է կայքում։

Այո, զուգահեռ վարկերի քանակը որոշվում է վարկատեսակով։

ՀՀ ռեզիդենտ և ՀՀ-ում հաշվառված ֆիզիկական անձը կամ ՀՀ-ում գրանցված անհատ ձեռնարկատերը կամ իրավաբանական անձը։

Այո, եթե վարկարժանության գնահատականը ցույց է տալիս, որ հաճախորդը կարող է սպասարկել բոլոր վարկերը։

Ըստ վարկի մարման ժամանակացույցի։ Ի դեպ որոշ վարկատեսակների դեպքում վարկը կարող է մարվել ոչ ամսական պարբերականությամբ։

Հաջորդ աշխատանքային օրը։ Ի դեպ այդ դեպքում վարկը չի ժամկեանցվում։

Այո, ի դեպ սպառողական վարկերի, ինչպես նաև մինչև 5,0 մլն․ ՀՀ դրամ գուղատնտեսական և բիզնես վարկերի դեպքում վարկի վաղաժամկետ մարման համար տույժ չի կիրառվում։