Հաշվետվությունների, բյուջետավորման և ֆինանսական վերլուծությունների վարչության գլխավոր մասնագետ

Ժամկետ՝ 04/08/2021 - 17/08/2021
Աշխատավայր՝ Երևան
Հաստիք՝ Հաշվետվությունների, բյուջետավորման և ֆինանսական վերլուծությունների վարչության գլխավոր մասնագետ
Բաժին / Մասնաճյուղ՝ Հաշվետվությունների, բյուջետավորման և ֆինանսական վերլուծությունների

ՖԻՆՔԱ Հայաստանը փնտրում է Հաշվետվությունների, բյուջետավորման և ֆինանսական վերլուծությունների վարչության գլխավոր մասնագետի, ով մշակում է կազմակերպության գործառնական և ֆինանսական արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ներկայացնում արտաքին ու ներքին հասցեատերերին, մասնակցում այդ ցուցանիշների վերլուծության, պլանավորման և տարեկան բյուջեի կազմման գործընթացներին, վերլուծում կազմակերպության ֆինանսական ու գործառնական ցուցանիշների փաստացի կատարողականն ու դինամիկան, համադրում  պլանային և կանխատեսված ցուցանիշների հետ, օժանդակում կազմակերպության տարեկան բիզնես պլանի կազմման գործընթացին։

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 • ՀՀ Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունների կազմում, ներկայացում, օրենսդրական և կանոնակարգային պահանջներին դրանց համապատասխանության ապահովում,
 • ՖՀՄՍ-ի պահանջներին համապատասխան ամսական, եռամսյակային և տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում,
 • Կազմակերպության ղեկավար անձնակազմի պահանջով օրական, ամսական և եռամսյակային ներքին հաշվետվությունների կազմում,
 • Այլ արտաքին միջազգային գործընկեր կազմակերպությունների համար հաշվետվությունների կազմում,
 • Տարեկան բյուջեի կազմման գործընթացի ապահովում,
 • Ֆինանսական ցուցանիշների կանխատեսման և պլանավորման գործընթացների կազմակերպում և կոորդինացում,
 • Փաստացի և պլանավորված ծախսերի միջև անհամապատասխանությունների բացահայտման նպատակով հաշվետվությունների կազմում,
 • Կազմակերպության եկամուտների և ծախսերի կառուցվածքի վերաբերյալ ըստ մասնաճյուղերի և վարկատեսակների հաշվետվությունների կազմում,
 • Հիմնական պարտականությունների հետ փոխկապակցված այլ հանձնարարականների իրականացում։

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների, հաշվապահության կամ մաթեմատիկայի ոլորտում,
 • Առնվազն 4 տարվա համապատասխան մասնագիտական աշխատանքային փորձ,
 • Հաշվապահական հաշվառման սկզբունքների և ստանդարտների, հաշվապահական գործընթացների,ինչպես նաև Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների իմացություն,
 • Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի իմացություն,
 • Համակարգչային ծրագրերի լավ իմացություն (MS Office (Word, Excel) և PowerPoint)),
 • Տվյալների բազաների հետ աշխատելու ունակություն,
 • Խնդիրների լուծման կարողություն, վերլուծական հմտություններ և ճշտապահություն,
 • Աշխատանքի որակի ապահովում,
 • Լարված իրավիճակներում և սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն, մարտահրավերները և և դժվարությունները հաղթահարելու կամք, հաստատակամություն,
 • Անկախ և կազմակերպված աշխատելու ուժեղ կարողություն, վճռականություն, արդյունքամետություն և նպատակասլացություն։

Լրացուցիչ տեղեկություն

 • Մրցակցային աշխատավարձ
 • Բոնուսներ (կախված է կազմակերպության կատարողականից)
 • Բժշկական ապահովագրություն
 • Պարգևատրումներ ամուսնության և երեխայի ծննդյան կապակցությամբ
 • Դասընթացներ
 • Կորպորատիվ միջոցառումներ
 • Միջազգային կազմակերպությունում աճելու և զարգանալու հնարավորություն