Սոֆթ հավաքագրումների բաժնի ղեկավար

Ժամկետ՝ 28/12/2021 - 15/07/2022
Աշխատավայր՝ Երևան
Հաստիք՝ Սոֆթ հավաքագրումների բաժնի ղեկավար
Բաժին / Մասնաճյուղ՝ Իրավաբանական վարչություն

Աշխատանքի ընդհանուր նկարագրություն

Սոֆթ հավաքագրումների բաժնի ղեկավարը պատասխանատու է բաժնի պատասխանատվության տակ գտնվող խնդրահարույց վարկերի հետ հեռախոսազանգերի միջոցով տարվող աշխատանքների ժամանակին և պատշաճ որակով կազմակերպման, վարկերի հետվճարների հավաքագրման համար՝ նպատակ ունենալով նվազեցնել վարկային պորտֆելում ժամկետանց վարկերի ծավալը և տեսակարար կշիռը: Պատասխանատու է բաժնի առջև դրված ժամկետանց վարկերի հավաքագրման պլանների կատարողականի համար։ Նա պատասխանատու է բաժնի անձնակազմի զարգացման, համապատասխան  մասնագետների պատրաստման և նրանց կատարողականի որակի համար: Բացի այդ, բաժնի ղեկավարը պետք է վերահսկի խնդրահարույց վարկերի հետ գործառնությունների համապատասխանությունը Ընկերությունում գործող համակարգերին, քաղաքականությանը և ընթացակարգերին:

Բաժնի ղեկավարը կազմակերպում է բաժնի աշխատանքը, բաժնի մասնագետների միջև բաշխում է գործերը և կոորդինացնում աշխատանքները, զբաղվում է ժամկետանց վարկերի հետվերադարձման աշխատանքներով, կատարում է ժամկետանց վարկային գործերի մշտադիտարկում, ապահովում բաժնի բնականոն աշխատանքը:  Պատասխանատու է իրավաբանական վարչության ղեկավարի հանձնարարությունների իրավաբանական վարչության գործառույթների մեջ մտնող այլ աշխատանքների կատարման, ինչպես նաև վերջինիս կողմից տրված այլ հանձնարարությունների և առաջադրանքների պատշաճ և ժամանակին կատարման համար:

 Հիմնական պարտականությունները

 • Համակարգել և կորդինացնել Սոֆթ հավաքագրումների բաժնի կողմից հեռախոսազանգերի միջոցով բանակցությունների վարումը խնդրահարույց հաճախորդների, նրանց երաշխավորների և փոխկապակցված անձանց հետ պարտավորությունը մարելու համար
 • Վարել բանակցություններ խնդրահարույց հաճախորդների, նրանց երաշխավորների և փոխկապակցված անձանց հետ պարտավորությունը մարելու համար
 • Կազմակերպել բաժնի ընթացիկ աշխատանքը, ապահովել սահմանված պլանների կատարողականը, ինչպես նաև խնդիրների և նպատակների իրականացումը
 • Հետամուտ լինել ժամկետանց վարկերի ժամանակին փոխանցմանը Սոֆթ հավաքագրումների բաժին
 • Հետամուտ լինել հաճախորդների հետ տարված աշխատանքների վերաբերյալ ինֆորմացիայի տվյալների բազա մուտքագրման գործաընթացին
 • Պատրաստել համապատասխան հաշվետվություններ՝ ըստ իրավաբանական վարչության ղեկավարի պահանջի և համապատասխան ընթացակարգերի
 • Իրականացնել անձնակազմի գործունեության գնահատում՝ ներկայացնելով հաշվետվություն՝ համաձայն գործող ընթացակարգերի
 • Իրականացնել իր հիմնական պարտականությունների հետ փոխկապված և ղեկավարների կողմից տրված օրենքով և այլ օրենսդրական ակտերով նախատեսված կամ չարգելված այլ հանձնարարականներ

Հիմնական պահանջները

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Խնդրահարույց վարկերի/ակտիվների հետբերման աշխատանքային փորձի առկայություն
 • Խնդրահարույց վարկերի/ակտիվների հետբերման գործընթացի հետ կապված գործող օրենսդրության պահանջների իմացություն
 • Վարկային մասնագետի, զանգերի կենտրոնի, հաճախորդների սպասարկման ոլորտի աշխատանքային փորձը ցանկալի է
 • Համակարգչային ծրագրերի լավ իմացություն (MS Excel, Word), AS-Bank 4-ի իմացությունը ցանկալի է
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացությունը ցանկալի է
 • Թիմային աշխատանքներ կատարելու հմտություն
 • Բանակցելու և հաղորդակցվելու գերազանց հմտություններ
 • Կոնֆլիկտային և բարդ իրավիճակների արդյունավետ լուծման ունակություններ
 • Սթրեսադիմացկունություն և էմոցիոնալ ինքնատիրապետում
 • Վերլուծական մտածողություն
 • Բազմաբնույթ հանձնարարականներ կատարելու ունակություն
 • Հուսալիություն և սեղմ ժամկետներում առաջադրանքներն անկախ ու ինքնուրույն կատարելու ունակություն

Արտոնությունների փաթեթ

 • Մրցակցային աշխատավարձ
 • Եռամսյակային բոնուսներ (կախված է աշխատակցի անհատական կատարողականից)
 • Տարեկան բոնուսներ (կախված է կազմակերպության կատարողականից)
 • Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
 • Բժշկական ապահովագրություն
 • Պարգևատրումներ ամուսնության և երեխայի ծննդյան կապակցությամբ
 • Դասընթացներ
 • Կորպորատիվ միջոցառումներ
 • Միջազգային կազմակերպությունում աճելու և զարգանալու հնարավորություն

Դիմելու կարգը

Եթե Ձեր տվյալները համապատասխանում են ներկայացված պահանջներին, ապա կարող եք դիմել թափուր հաստիքի համար այստեղ: