Գյուղատնտեսական արժեշղթա

 

Ձեր գյուղատնտեսական գործունեության զարգացման պարզագույն տարբերակը: Եթե ցանկանում եք բարելավել Ձեր գործունեությունը և ապրելակերպը, ապա այս վարկատեսակը լիովին կհամապատասխանի Ձեր ֆինանսական կարիքներին:

loan-amount_icon

1 000 000 – 75 000 000 ՀՀ դրամ

loan-percentage_icon

12,95%

loan-term_icon

24 – 60 ամիս

 

Վարկի դիմում


 

Մեր առավելությունները

 • Առանց գրավի վարկերի գերակայություն

 • Վարկային դիմումի լրացում հաճախորդի նախընտրելի վայրում մեր մասնագետի այցելության միջոցով

 • Արագ որոշումների կայացում

 • Վարկի մարման ճկուն գրաֆիկ

 • Անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր հաճախորդին

 

Վարկի մասին

 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
Վարկի նպատակ Ագրեգատորների1 և ագրոարտադրողների1 կողմից ապրանքների մատակարարում, գյուղատնտեսական հումքի, սարքավորումների ու ծառայությունների գնում
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի գումար2 1 000 000 – 75 000 000
Վարկի Ժամկետ 24–60 ամիս
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք3 12,25%
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք4 12,95%
Վարկի սպասարկման [ամենամսյա] վճար 0%
Վարկի տրամադրման [միանվագ] վճար 0%
Վարկի տրամադրման եղանակ Անկանխիկ5
ՎԱՐԿԱՌՈւԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
 • ՀՀ-ում գրանցված՝ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ֆիզիկական անձ, անհատ ձեռնարկատեր (այսուհետ Ա/Ձ) կամ իրավաբանական անձ:
 • Տարիքը (ֆիզիկական անձի կամ Ա/Ձ-ի դեպքում)՝ 21-70 տարեկան: Ընդ որում՝ դիմելու պահին տարիքի և ակնկալվող վարկի ժամկետի գումարը չպետք է գերազանցի 70-ը (եթե այլ պահանջ չի ներկայացվել Վարկային կոմիտեի կողմից): Սույն պահանջը վերաբերում է նաև երաշխավորներին
 • Բնակություն և առնվազն 6 ամսվա անընդմեջ գյուղատնտեսական գործունեություն ՖԻՆՔԱ-ի սպասարկման տարածքում: Սույն պահանջը չի տարածվում սկսնակ գյուղատնտեսական բիզնեսի6 վրա, որի ֆինանսավորվող նախագծի ընդհանուր արժեքը չի գերազանցում 5 մլն․ ՀՀ դրամը։ Այդ դեպքում վարկերը կարող են տրամադրվել ապագա կանխիկ հոսքերի վերլուծության և/կամ այլ պարբերական եկամուտների (օրինակ՝ ամսական աշխատավարձ) հիման վրա։
 • Պարտավորությունների սպասարկման գործակից՝ նվազագույնը՝ 1,5 (եթե այլ բան սահմանված չէ Վարկային կոմիտեի կողմից)
 • Կապիտալի համարժեքության գործակից՝ նվազագույնը՝ 0,4 (եթե այլ բան սահմանված չէ Վարկային կոմիտեի կողմից)
 • Համապատասխանություն ՖԻՆՔԱ-ի սոցիալական և բնապահպանական ստանդարտներին:
 • Վարկառուն պիտի գործի իր անունից և իր օգտին. արգելվում է վարկ վերցնել հօգուտ երրորդ անձի:
 • Վարկը կարող է տրամադրվել մեկից ավելի վարկառուների (համավարկառու), որի դեպքում վարկառուի նկատմամբ սահմանված պահանջները տարածվում են նաև համավարկառուի նկատմամբ:
ՎԱՐԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈւՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
 • Վարկարժանության գնահատական
 • Կայուն եկամտի աղբյուր
 • Երաշխավորություն6, ընդ որում
1 000 00 – 2 500 000 ՀՀ դրամ 2 500 001 – 5 000 000 ՀՀ դրամ 5 000 001 – 75 000 000 ՀՀ դրամ
 • Մեկ երաշխավոր
 • Երկու երաշխավոր

Մեկ երաշխավոր և լիկվիդային գույքի գրավ7, ընդ որում՝

 • անշարժ գույքի դեպքում վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցությունը՝ գնահատված արժեքի մինչև 80%
 • տրանսպորտային միջոցի դեպքում վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցությունը՝ գնահատված արժեքի մինչև 60%
 • գյուղատնտեսական տեխնիկայի դեպքում վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցությունը՝ գնահատված արժեքի մինչև 70%
 • շրջանառու միջոցներ հանդիսացող ապրանքանյութական պաշարների գնահատված արժեքի մինչև 50%
 • այլ գրավներ՝ գնահատված արժեքի մինչև 50%
Վարկային կոմիտեն կարող է ներկայացնել հավելյալ ապահովման՝ գրավի կամ երաշխավորության պահանջ:
ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՈւՄ
Վարկը մարվում է մայր գումարից և տոկոսագումարից կազմված ամենամսյա հավասարաչափ մարումներով:
Հնարավոր է օգտվել զրոյական վճարումներով արտոնյալ ժամանակաշրջանից8, երբ մարումները կարելի է կատարել 6 կամ 4 ամիսը մեկ։ Ընդ որում՝ առաջին 12 ամսվա ընթացքում անհրաժեշտ է կատարել մայր գումարի առնվազն մեկ վճարում։
Վարկի ամբողջ ժամանակաշրջանի համար արտոնյալ ժամկետների նվազագույն քանակը պետք է կազմի 3 ամիս։ Յուրաքանչյուր 12 ամսում թույլատրվում է առավելագույնը մինչև 9 ամիս արտոնյալ մարումներ, ընդ որում՝ իրար հաջորդող արտոնյալ մարումների քանակը չպետք է գերազանցի 9 ը վարկի ժամկետի ողջ ընթացքում: Թույլատրելի է մարման ճկուն գրաֆիկ9:
ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
Վարկի տրամադրում տրանշերով (մաս-մաս)10 Առավելագույնը 3 տրանշ, ընդ որում մեկ տրանշի գումարը չի կարող պակաս լինել 500 000 ՀՀ դրամից:
Վարկի պայմանների փոփոխում ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից վարկի վերաֆինանսավորման մերժման կամ վերաֆինանսավորելուց հետո վարկի հետ կանչման վերաբերյալ ծանուցման պահից 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրված վարկի վերաֆինանսավորման նպատակով ստորագրվում է նոր վարկային պայմանագիր տվյալ պահին սահմանված գյուղատնտեսական դրամային վարկերի համար սահմանված պայմաններով։ Իսկ նախատեսված ժամկետում նոր վարկային պայմանագիր չստորագրելու դեպքում գործող պայմանագրով նախատեսված տոկոսադրույքը սահմանվում է տարեկան 19,9%, ինչպես նաև սահմանվում է վարկի ամսական սպասարկման վճար, փոփոխության կատարման դրությամբ վարկի մնացորդի 0,75% չափով։ Մինչև փոփոխված ժամանակացույցը գործողության մեջ մտնելը կատարված վաղաժամկետ վճարումների մասով վերահաշվարկ չի կատարվում։
ՆՇՈւՄՆԵՐ
  1. «Ագրոարտադրող»` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ գործող ցանկացած անհատ ֆերմեր, կոոպերատիվ, անհատ ձեռնարկատեր կամ իրավաբանական անձ, որը գործում է առաջնային գյուղատնտեսական արտադրության ոլորտում (բուսաբուծություն կամ անասնաբուծություն): «Ագրեգատոր»` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ գործող ցանկացած իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր, որն իրականացնում է գյուղատնտեսության հետ կապված գործունեություն և հանդես է գալիս որպես հիմնական դերակատար (կամ ապրանքների մատակարար, կամ գնորդ կամ բուսաբուծական/անասնաբուծական արտադրանքի վերամշակող կամ գյուղատնտեսության հետ կապված ծառայությունների կատարող կամ պահեստավորող)` պահպանելով գործարար հարաբերություններ մշտական կամ փոփոխական թվով Ագրոարտադրողների հետ:Ծրագրի շահառուները կարող են հանդիսանալ և Ագրեգատորները, և (կամ) Ագրոարտադրողները, որոնք ապրանքներ են մատակարարում Ագրեգատորին կամ Ագրեգատոր(ներ)ից գնում են գյուղատնտեսական հումք, սարքավորումներ և (կամ) ծառայություններ
  2. Վարկի մարման ժամանակացույցից ելնելով վարկի ժամկետը կարող է երկարաձգվել առավելագույնը մինչև 45 օր։
  3. Հաշվարկվում է վարկի մնացորդի նկատմամբ:
  4. Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա՝ վարկի մնացորդից: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը տոկոսագումարները և վարկի տրամադրմանն առնչվող բոլոր այլ պարտադիր վճարները սահմանված կարգով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը ներկայացված է այս էջի «Փաստացի տոկոսադրույք» բաժնում։
  5. Վարկի գումարը փոխանցվում է հաճախորդի հաշվեհամարին։
  6. Սկսնակ գյուղատնտեսական բիզնեսը վերաբերում է այն դեպքերին, երբ պոտենցիալ շահառուն նախորդող 6 ամիսների ընթացքում չունի գործող որևէ այլ բիզնես (գյուղատնտեսության կամ այլ ոլորտներում)։
  7. Երաշխավորը կարող է լինել ներքին՝ ընտանիքի անդամ, և արտաքին՝ այլ անձ: Եթե կա միայն արտաքին երաշխավոր՝ վարկառուի ընտանիքի անդամը՝ ամուսնացած լինելու դեպքում՝ կինը/ամուսինը, գրանցվում է որպես փոխկապակցված անձ: Ֆինանսական երաշխավորը պիտի ունենա վարկի գումարի հետ համադրելի եկամուտ կամ լիկվիդային գույք: Իրավաբանական անձի դեպքում մասնաբաժին ունեցող անձանց երաշխավորությունը պարտադիր է:
  8. Լիկվիդային գույք՝ պետական գրանցմամբ գյուղատնտեսական տեխնիկա, տրանսպորտային միջոց, անշարժ գույք: Գրավի ապահովագրության կարիք չկա:
  9. Արտոնյալ ժամանակաշրջան՝ ժամանակահատված, որի ընթացքում մայր գումարից մարում չի կատարվում: Արտոնյալ մարում՝ միայն տոկոսագումարից և սպասարկման վճարից կազմված մարում:
  10. Մարման ճկուն գրաֆիկ՝ գրաֆիկ, որի դեպքում մայր գումարի վճարման չափն ամեն ամիս կարող է տարբեր լինել:
  11. Տրանշ՝ հաստատվում է ընդհանուր վարկ մեկ վարկային պայմանագիր կնքելով, սակայն տրամադրումը կատարվում է մասնակի, յուրաքանչյուր տրանշի համար նախօրոք հաստատված պայմանների կատարումից հետո: Տրանշերից մեկը կամ մի քանիսը կարող են տրամադրվել նոր վարկի տեսքով՝ տվյալ պահին ՖԻՆՔԱ-ի գործող սակագներով: Տրանշերով վարկի հաստատման դեպքում գրավի պայմանագիրը կարող է կնքվել վարկի ամբողջ գումարի չափով, կամ յուրաքանչյուր տրանշի համար առանձին: Առաջին և վերջին տրանշի միջև տրամադրման առավելագույն ժամկետը՝ 6 ամիս:
ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ (ներկայացվում են առձեռն)
Ֆիզիկական անձ և անհատ ձեռնարկատեր

 • Վարկառուի և երաշխավոր(ներ)ի (առկայության դեպքում) անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • Վարկառուի և երաշխավոր(ներ)ի (առկայության դեպքում) Հանրային ծառայության համարանիշ՝ ՀԾՀ (ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք),
 • Եթե վարկառուն անհատ ձեռնարկատեր է, նաև՝ պետական գրանցման վկայականը,
 • Հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի հասցե:
Իրավաբանական անձ

 • Իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականը
 • Տնօրենի, բաժնետերերի և երաշխավոր(ներ)ի (առկայության դեպքում) նույնականացման քարտերը կամ վերջիններիս անձնագրերը և սոցիալական քարտերը
 • Իրավաբանական անձի մասնակիցների դեպքում պետական գրանցման վկայականի, կանոնադրության և հարկային կոդի պատճենները
 • Հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի հասցե:
Փաստաթղթերը ներկայացվում են թղթային տարբերակով վարկ ստանալու դիմում ներկայացնելու պահին կամ դրանից հետո երեք օրվա ընթացքում:
ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ

Դրական գործոններ

 • Վարկունակության բավարար մակարդակ
 • Դրական վարկային պատմություն
 • Կայուն եկամուտների առկայություն
 • Վարկի մարման աղբյուր հանդիսացող գյուղատնտեսությունից ստացվող եկամուտ

Բացասական գործոններ

 • Վարկունակության անբավարար մակարդակ
 • Բացասական վարկային պատմություն
 • Կայուն եկամուտների բացակայություն
 • Կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրում
 • Այլ բացասական գործոններ
ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացում Առավելագույնը 3 աշխատանքային օր
Դրական որոշման մասին հայտ ներկայացնողին գրավոր կամ բանավոր տեղեկացում Առավելագույնը 1 աշխատանքային օր
Բացասական որոշման մասին հայտ ներկայացնողին գրավոր (թղթային կամ էլեկտրոնային) և բանավոր տեղեկացում Առավելագույնը 1 աշխատանքային օր
Վարկի փաստացի տրամադրում Առավելագույնը 4 աշխատանքային օր (հայտը ներկայացնելու պահից)
Վարկային կոմիտեի որոշման վավերականության ժամկետ Առավելագույնը 15 աշխատանքային օր
ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Վարկը կարող է ձևակերպվել ՖԻՆՔԱ-ի բոլոր մասնաճյուղերում:
 • Նախքան պայմանագրի կնքումը Դուք կստանաք անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները:
ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ՄԱՐՈւՄ
 • Վարկառուն առանց տուժանք վճարելու կարող է վաղաժամկետ՝ ամբողջովին կամ մասնակիորեն, մարել վարկը: Վաղաժամկետ մարման դեպքում մայր գումարի հետ միասին, համամասնորեն նվազեցվում է վարկառուի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը (տոկոսագումարներ, այլ վճարներ), բացի այն դեպքերից, երբ վճարողն այլ գրավոր հանձնարարական է տալիս: Չեն նվազեցվում ՀՀ օրենքով և պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար վճարվող տուժանքներն ու այլ վճարները, և «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածով սահմանված վճարները: Վարկն ամբողջությամբ վաղաժամկետ մարելիս վարկառուն վճարում է տվյալ օրվա դրությամբ հաշվարկված՝ սպասարկման և այլ վճարները, տոկոսագումարները, մայր գումարը:
 • Ապագա ամիսների վճարումները կարելի է կատարել նախօրոք՝ ներկայացնելով գրավոր հանձնարարական: Ապագա յուրաքանչյուր ամսվա մարումը կատարվում է հետևյալ հերթականությամբ. 1) սպասարկման և այլ վճարներ, 2) տոկոսագումար, 3) մայր գումար:
ԶԳՈւՇԱՑՈւՄՆԵՐ ԵՎ ՏՈւԳԱՆՔՆԵՐ
 • Վարկառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների խախտման դեպքում ՖԻՆՔԱ-ն կարող է պայմանագրով և պայմանագրի
  անբաժանելի մաս կազմող պայմաններով նախատեսված կարգով փոփոխել վարկի տոկոսադրույքը:
 • Սահմանված ժամկետներում պարտավորությունները չկատարելու դեպքում վարկառուն պարտավորվում է յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար վճարել ՏՈւԺԱՆՔ՝ 1) ժամկետանց մայր գումարի 0,13%-ի չափով, 2) ժամկետանց տոկոսագումարի 0,13%-ի չափով:
 • Մայր գումարի մարման ժամկետի խախտման դեպքում ժամկետանց գումարի նկատմամբ պայմանագրով նախատեսված տոկոսադրույքի կիրառումը դադարեցվում է և խախտման օրվանից մինչև վարկի մարման օրը կիրառվում է տարեկան 24% տոկոսադրույք: Եթե վճարվող գումարը բավարար չէ ժամկետանց բոլոր պարտավորությունների կատարման համար, նախ մարվում են վարկատուի այն ծախսերը, որ ուղղված են եղել վճարման ենթակա գումարների ստացմանը, այնուհետև՝ սպասարկման վճարները, տուժանքները, տոկոսագումարները և մայր գումարը: Այս հերթականությունը կարող է փոխվել վարկատուի որոշմամբ՝ վարկառուի գրավոր դիմումի հիման վրա:
 • Պարտավորություններն ամբողջությամբ չկատարելու դեպքում այդ տեղեկությունն ուղարկվում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ ապագայում` նոր վարկի համար դիմելիս:
 • Պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում Ձեր գույքը կարող է բռնագանձվել օրենքով սահմանված կարգով:
 • Գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելիս գրավի անբավարարության դեպքում մարումները կկատարվեն Ձեր այլ գույքի հաշվին։
Հաշվարկը կատարվում է հետևյալ բանաձևի հիման վրա.
որտեղ`
A – վարկի սկզբնական գումարը
n – վարկի մարմանն ուղղված վճարի հերթական համարը
N – վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի հերթական համարը
Kn – վարկի մարմանն ուղղված n րդ վճարի գումարը
Dn – վարկի տրամադրման օրից մինչև մարմանն ուղղված n րդ վճարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ օրերով
i – տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը
ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՕՐԻՆԱԿ
Վարկի գումար 1 000 000 ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետ 36 ամիս
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք 12,25%
Վարկի սպասարկման վճար 0%
Վարկի տրամադրման վճար 1%
Վարկի մարում 3 ամիս՝ արտոնյալ ժամկետ ժամանակահատվածի սկզբից
Վարկի տրամադրման օր 05 օգոստոս, 2022թ.
Վարկի առաջին մարման օր 07 սեպտեմբեր, 2022թ.
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 12,96%
 • ՖԻՆՔԱ-ն իրավունք ունի պայմանագրով և պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող պայմաններով նախատեսված դեպքերում և կարգով միակողմանիորեն փոփոխելու վարկի տոկոսադրույքը մինչև «+5» տոկոսային կետով, բայց ոչ ավելի, քան ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված՝ բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույթի կրկնապատիկը՝ այս մասին վարկառուին ծանուցելով փոփոխությունն ուժի մեջ մտնելուց 7 աշխատանքային օր առաջ։
 • Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ քաղվածքները տրամադրվում են տեղում, իսկ այլ տեղեկատվությունը առավելագույնը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ դիմումի հիման վրա: Քաղվածքների և այլ տեղեկատվության տրամադրումն անվճար է:
 • Դուք կարող եք հաղորդակցվել ՖԻՆՔԱ-ի հետ ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումն առավել հարմար է, քանի որ զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից:
 • Ֆիզիկակական անձանց առաջարկվող վարկակտեսակների համեմատության և ամենահարմար տարբերակի ընտրության համար կարող եք այցելել «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» էլեկտրոնային հարթակը՝ www.fininfo.am հասցեով:
 • Որպես վարկային պարտավորության ապահովման միջոց գույք գրավադրելիս առաջանում է երրորդ անձանց կողմից մատուցվող այլ օժանդակ ծառայություններից օգտվելու անհրաժեշտություն: Նշված ծառայությունների գները և ծառայություն մատուցող կազմակերպությունները ներկայացված են ստորև:
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ, ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ
Գրավի պայմանագրի վավերացում ՀՀ նոտարական գրասենյակներ 3 000 – 20 000 ՀՀ դրամ
Անշարժ գույքի նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցում ՀՀ կադաստրի կոմիտե 3 000 – 30 000 ՀՀ դրամ
Անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ միասնական տեղեկանքի տրամադրում ՀՀ կադաստրի կոմիտե 500 – 10 000 ՀՀ դրամ
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցում ՀՀ արդարադատության նախարարություն 2 000 ՀՀ դրամ
Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցում ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հաշվառման-քննական ստորաբաժանումներ 2 000 ՀՀ դրամ
Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հաշվառման-քննական ստորաբաժանումներ 3 000 ՀՀ դրամ
Բանկային փոխանցում (ծառայությունների վճարների փոխանցում) ՀՀ բանկեր Յուրաքանչյուր փոխանցման համար 300 ՀՀ դրամ
Որպես ապահովման միջոց գրավադրվող անշարժ գույքի գնահատում անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից «Կոստ Կոնսալտ» ՍՊԸ
«Օլիվեր Գրուպ» ՍՊԸ
«Ա.Գ. Բորսա» ՍՊԸ
«Վի Էմ – Ար Փի» ՍՊԸ
«Գարդի» ՍՊԸ
«Ֆինլոու» ՍՊԸ
Կախված գույքի տեսակից և մակերեսից, նվազագույնը՝ 5 000 ՀՀ դրամ

Պայմաններն ուժի մեջ են 2022թ.-ի օգոստոսի 23-ից՝ համաձայն «ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ ի Վարչության 22.08.2022թ.-ի թիվ 93/2022 որոշման

 
 

ՆՇՈւՄ