Վարկ «Բերրի»

 

Ձեռք բերեք Ձեր գյուղատնտեսական գործունեության համար անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումները, ապրանքներն ու ծառայությունները Բերրի վարկատեսակի միջոցով:

loan-amount_icon

75 000 – 1 500 000 ՀՀ դրամ

loan-percentage_icon

8,0% – 21,9%

loan-term_icon

6 – 12 ամիս

 

Վարկի մասին

 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի գումար 75 000 – 1 500 000
Վարկի ժամկետ 6–12 ամիս
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք1 0% կամ 9%

(առաջին 6 ամիսներին՝ 0%, 7-րդ ամսից սկսած մինչև 12-րդ ամիս՝ 9%)

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք1 8,0% – 21,9%
Վարկի սպասարկման [ամենամսյա] վճար2 0%
Վարկի տրամադրման [միանվագ] վճար2 3,5%
Վարկի տրամադրման եղանակ Անկանխիկ
(փոխանցվում է ՖԻՆՔԱ-ի գործընկեր կազմակերպության հաշվեհամարին)
Վարկի նպատակ ՖԻՆՔԱ-ի գործընկեր կազմակերպություններից3 գյուղատնտեսական նշանակության ապրանքների և/կամ ծառայությունների ձեռքբերում
ՎԱՐԿԱՌՈւԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
 • ՀՀ-ում գրանցված՝ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող անհատ ձեռնարկատեր կամ ֆիզիկական անձ:
 • Տարիքը՝ 21 և ավելի: Ընդ որում՝ դիմելու պահին տարիքի և ակնկալվող վարկի ժամկետի գումարը չպետք է գերազանցի 70-ը:
 • Բնակություն և առնվազն 12 ամսվա անընդմեջ գյուղատնտեսական գործունեություն ՖԻՆՔԱ-ի սպասարկման տարածքում:
 • Համապատասխանություն ՖԻՆՔԱ-ի սոցիալական և բնապահպանական ստանդարտներին:
 • Վարկառուն պիտի գործի իր անունից և իր օգտին. արգելվում է վարկ վերցնել հօգուտ երրորդ անձի:
ՎԱՐԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈւՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
Կնոջ կամ ամուսնու երաշխավորություն4

Վարկային կոմիտեի որոշմամբ կարող է պահանջվել գրավ։

ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՈւՄ
 • Վարկը մարվում է մայր գումարից, տոկոսագումարից և սպասարկման վճարից կազմված ամենամսյա հավասարաչափ մարումներով:
 • Հասանելի է մինչև 10 ամիս արտոնյալ ժամանակաշրջան5: Ընդ որում՝ վարկի ժամկետի ընթացքում անհրաժեշտ է կատարել մայր գումարի առնվազն երկու վճարում:
ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
Վարկի տրամադրում տրանշերով (մաս-մաս) Չի կիրառվում
Զուգահեռ վարկեր Առավելագույնը 5 զուգահեռ «Բերրի» վարկ
ՆՇՈւՄՆԵՐ
 1. Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա՝ վարկի մնացորդից: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը տոկոսագումարները և վարկի տրամադրմանն առնչվող բոլոր այլ պարտադիր վճարները սահմանված կարգով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը ներկայացված է այս էջի «Փաստացի տոկոսադրույք» բաժնում։
 2. Հաշվարկվում է վարկի մայր գումարից:
  Սպասարկման վճար՝ ամենամսյա սպասարկման վճարը վարկի վճարման պարբերական* ժամանակացույցի դեպքում հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`
  ՍՎ=ՎԳ * ՍՎ % / 30 *ՕՔ
  Որտեղ.
  ՍՎ՝ սպասարկման վճար
  ՎԳ՝ վարկի գումար
  ՍՎ%՝ սպասարկման վճարի %
  ՕՔ` օրերի քանակ (պարբերական վճարումների միջև ընկած ժամանակահատված)
  *Պարբերական ժամանակացույց՝ ժամանակացույց, որով սահմանվում են վարկի վճարման պարբերական ամիսներ և առանց վճարման ամիսներ։
 3. «Բերրի» վարկատեսակի շրջանակներում ՖԻՆՔԱ-ի հետ համագործակցող կազմակերպությունների ցանկը հասանելի է այստեղ և ընկերության մասնաճյուղերում:
 4. Եթե անհնար է ապահովել կնոջ կամ ամուսնու երաշխավորությունը, ապա թույլատրվում է ընտանիքի այլ անդամի կամ (բացառիկ դեպքերում) արտաքին (երբ երաշխավորն ընտանիքի անդամ չէ) երաշխավորություն:
 5. Արտոնյալ ժամանակաշրջան՝ ժամանակահատված, որի ընթացքում մայր գումարից մարում չի կատարվում:
ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ (ներկայացվում են առձեռն)

Ֆիզիկական անձ

 • Վարկառուի և երաշխավորների նույնականացման քարտերը կամ վերջիններիս անձնագրերը և սոցիալական քարտերը
 • Եթե վարկառուն անհատ ձեռնարկատեր է, նաև՝ պետական գրանցման վկայականը
 • Ամուսնացած լինելու դեպքում՝ նաև ամուսնության վկայականը
 • Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ պահանջի
ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ

Դրական գործոններ

 • Վարկունակության բավարար մակարդակ
 • Լավ վարկային պատմություն
 • Վարկի ապահովվածություն

Բացասական գործոններ

 • Վարկունակության անբավարար մակարդակ
 • Վատ վարկային պատմություն
 • Վարկի ապահովվածության բացակայություն
 • Անհամապատասխանություն վարկառուին ներկայացվող պահանջներին
 • Այլ վարկային ռիսկեր
ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացում Մինչև 3 աշխատանքային օր
Որոշման մասին հայտ ներկայացնողին գրավոր կամ բանավոր տեղեկացում Մինչև 2 աշխատանքային օր
Վարկի փաստացի տրամադրում Մինչև 7 աշխատանքային օր (հայտը ներկայացնելու պահից)
ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Վարկը կարող է ձևակերպվել ՖԻՆՔԱ-ի բոլոր մասնաճյուղերում:
 • Նախքան պայմանագրի կնքումը Դուք կստանաք անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները:
ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ՄԱՐՈւՄ
 • Վարկառուն առանց տուժանք վճարելու կարող է վաղաժամկետ՝ ամբողջովին կամ մասնակիորեն, մարել վարկը:
  Վաղաժամկետ մարման դեպքում մայր գումարի հետ միասին, համամասնորեն նվազեցվում է վարկառուի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը տոկոսագումարներ, այլ վճարներ), բացի այն դեպքերից, երբ վճարողն այլ գրավոր հանձնարարական է տալիս: Չեն նվազեցվում ՀՀ օրենքով և պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար վճարվող տուժանքներն ու այլ վճարները, և «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածով սահմանված վճարները: Վարկն ամբողջությամբ վաղաժամկետ մարելիս վարկառուն վճարում է տվյալ օրվա դրությամբ հաշվարկված՝ սպասարկման և այլ վճարները, տոկոսագումարները, մայր գումարը:
 • Ապագա ամիսների վճարումները կարելի է կատարել նախօրոք՝ ներկայացնելով գրավոր հանձնարարական: Ապագա յուրաքանչյուր ամսվա մարումը կատարվում է հետևյալ հերթականությամբ. 1) սպասարկման և այլ վճարներ, 2) տոկոսագումար, 3) մայր գումար:
ԶԳՈւՇԱՑՈւՄՆԵՐ ԵՎ ՏՈւԳԱՆՔՆԵՐ
 • Վարկառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների խախտման դեպքում ՖԻՆՔԱ-ն կարող է պայմանագրով և պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող պայմաններով նախատեսված կարգով փոփոխել վարկի տոկոսադրույքը:
 • Սահմանված ժամկետներում պարտավորությունները չկատարելու դեպքում վարկառուն պարտավորվում է յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար վճարել ՏՈւԺԱՆՔ՝ 1) ժամկետանց մայր գումարի 0,13%-ի չափով, 2) ժամկետանց տոկոսագումարի
  0,13%-ի չափով:
 • Մարման ժամանակացույցով սահմանված վճարման ժամկետները խախտելու դեպքում պայմանագրով նախատեսված տոկոսադրույքի կիրառումը դադարեցվում է և խախտման օրվանից մինչև վարկի մարման օրը վարկի գումարի նկատմամբ կիրառվում է տարեկան 24% տոկոսադրույք: Եթե վճարվող գումարը բավարար չէ ժամկետանց բոլոր պարտավորությունների կատարման համար, նախ մարվում են վարկատուի այն ծախսերը, որ ուղղված են եղել վճարման ենթակա գումարների ստացմանը, այնուհետև՝ սպասարկման վճարները, տուժանքները, տոկոսագումարները և մայր գումարը: Այս հերթականությունը կարող է փոխվել վարկատուի որոշմամբ՝ վարկառուի գրավոր դիմումի հիման վրա:
 • Պարտավորություններն ամբողջությամբ չկատարելու դեպքում այդ տեղեկությունն ուղարկվում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ ապագայում` նոր վարկի համար դիմելիս:
 • Պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում Ձեր գույքը կարող է բռնագանձվել օրենքով սահմանված կարգով:
 • Գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելիս գրավի անբավարարության դեպքում մարումները կկատարվեն Ձեր այլ գույքի հաշվին։
Հաշվարկը կատարվում է հետևյալ բանաձևի հիման վրա.
որտեղ`
A – վարկի սկզբնական գումարը
n – վարկի մարմանն ուղղված վճարի հերթական համարը
N – վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի հերթական համարը
Kn – վարկի մարմանն ուղղված n րդ վճարի գումարը
Dn – վարկի տրամադրման օրից մինչև մարմանն ուղղված n րդ վճարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ օրերով
i – տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը
ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՕՐԻՆԱԿ
Վարկի գումար 1 000 000 ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետ 9 ամիս
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք 4,5%
Վարկի սպասարկման վճար 0%
Վարկի տրամադրման վճար 3,5%
Վարկի մարում 3 ամիս՝ ամենամսյա հավասարաչափ մարումներ
6 ամիս՝ արտոնյալ ժամանակաշրջան
Վարկի տրամադրման օր 03 փետրվարի, 2020թ.
Վարկի առաջին մարման օր 03 մարտի, 2020թ.
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 10,3%
 • ՖԻՆՔԱ-ն իրավունք ունի պայմանագրով և պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող պայմաններով նախատեսված դեպքերում և կարգով միակողմանիորեն փոփոխելու վարկի տոկոսադրույքը մինչև «+5» տոկոսային կետով, բայց ոչ ավելի, քան ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված՝ բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույթի կրկնապատիկը՝ այս մասին վարկառուին ծանուցելով փոփոխությունն ուժի մեջ մտնելուց 7 աշխատանքային օր առաջ։
 • Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ քաղվածքները տրամադրվում են տեղում, իսկ այլ տեղեկատվությունը առավելագույնը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ դիմումի հիման վրա: Քաղվածքների և այլ տեղեկատվության տրամադրումն անվճար է:
 • Դուք կարող եք հաղորդակցվել ՖԻՆՔԱ-ի հետ ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումն առավել հարմար է, քանի որ զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից:
 • Ֆիզիկակական անձանց առաջարկվող վարկակտեսակների համեմատության և ամենահարմար տարբերակի ընտրության համար կարող եք այցելել «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» էլեկտրոնային հարթակը՝ www.fininfo.am հասցեով:
 • Որպես վարկային պարտավորության ապահովման միջոց գույք գրավադրելիս առաջանում է երրորդ անձանց կողմից մատուցվող այլ օժանդակ ծառայություններից օգտվելու անհրաժեշտություն: Նշված ծառայությունների գները և ծառայություն մատուցող կազմակերպությունները ներկայացված են ստորև:
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ, ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ
Գրավի պայմանագրի վավերացում ՀՀ նոտարական գրասենյակներ 3 000 – 20 000 ՀՀ դրամ
Անշարժ գույքի նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցում ՀՀ կադաստրի կոմիտե 3 000 – 30 000 ՀՀ դրամ
Անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ միասնական տեղեկանքի տրամադրում ՀՀ կադաստրի կոմիտե 500 – 10 000 ՀՀ դրամ
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցում ՀՀ արդարադատության նախարարություն 2 000 ՀՀ դրամ
Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցում ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հաշվառման-քննական ստորաբաժանումներ 2 000 ՀՀ դրամ
Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հաշվառման-քննական ստորաբաժանումներ 3 000 ՀՀ դրամ
Բանկային փոխանցում (ծառայությունների վճարների փոխանցում) ՀՀ բանկեր Յուրաքանյուր փոխանցման համար300 ՀՀ դրամ
Որպես ապահովման միջոց գրավադրվող անշարժ գույքի գնահատում անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից «Կոստ Կոնսալտ» ՍՊԸ
«Օլիվեր Գրուպ» ՍՊԸ
«Ա.Գ. Բորսա» ՍՊԸ
«Վի Էմ – Ար Փի» ՍՊԸ
«Գարդի» ՍՊԸ
«Ֆինլոու» ՍՊԸ
Կախված գույքի տեսակից և մակերեսից, նվազագույնը՝ 5 000 ՀՀ դրամ

Պայմաններն ուժի մեջ են 2022թ.-ի փետրվարի 21-ից՝ համաձայն «ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ ի Վարչության 11.02.2022թ.-ի թիվ 16/2022 որոշման

 
 

ՆՇՈւՄ