Վարկ «Բիզնես Գործընկեր»

 

Վստահելի գործընկեր Ձեր բիզնեսում: Վարկատեսակը նախատեսված է ՀՀ-ում բիզնեսով կամ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար

loan-amount_icon

20 000 – 150 000 ԱՄՆ դոլար

loan-percentage_icon

17,4% – 36,9%

loan-term_icon

1 – 84 ամիս

 

Վարկի դիմում


 

Մեր առավելությունները

 • Առանց գրավի վարկերի գերակայություն

 • Վարկային դիմումի լրացում հաճախորդի նախընտրելի վայրում մեր մասնագետի այցելության միջոցով

 • Արագ որոշումների կայացում

 • Վարկի մարման ճկուն գրաֆիկ

 • Անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր հաճախորդին

 

Վարկի մասին

 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
Վարկի արժույթ ԱՄՆ դոլար1
Վարկի գումար

(հաճախորդի ընդհանուր պարտավորությունը ՖԻՆՔԱ -ում)

20 001 – 50 000 50 001 – 150 000
Վարկի ժամկետ
 • մինչև 36 – վարկի նպատակը՝ շրջանառու միջոցների ձեռքբերում
 • մինչև 60 – վարկի նպատակը՝ հիմնական և շրջանառու միջոցների ձեռքբերում
 • մինչև 84 – վարկի նպատակը՝ հիմնական միջոցների ձեռքբերում կամ կապիտալ ներդրումներ
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք3 15% – 18% 14% – 16%
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք3 18,5% – 36,9% 17,4% – 34,2%
Վարկի սպասարկման [ամենամսյա] վճար4 0,1%
Վարկի տրամադրման [միանվագ] վճար4 1,5%՝ առավելագույնը 450 000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման եղանակ Անկանխիկ
Վարկի նպատակ Շրջանառու և հիմնական միջոցների համալրում, ձեռնարկատիրական և գյուղատնտեսական այլ նպատակներ
Վարկը կարող է տրամադրվել մեկից ավելի վարկառուների (համավարկառու), որի դեպքում վարկառուի նկատմամբ սահմանված պահանջները տարածվում են նաև համավարկառուի նկատմամբ:
ՎԱՐԿԱՌՈւԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
 • ՀՀ-ում գրանցված՝ բիզնեսով զբաղվող իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր:
 • Տարիքը՝ 21 և ավելի: Ընդ որում՝ դիմելու պահին տարիքի և ակնկալվող վարկի ժամկետի գումարը չպետք է գերազանցի 70-ը:
 • Բնակություն և առնվազն 3 ամսվա անընդմեջ ձեռնարկատիրական/գյուղատնտեսական գործունեություն ՖԻՆՔԱ-ի սպասարկման տարածքում:
 • Համապատասխանություն ՖԻՆՔԱ-ի սոցիալական և բնապահպանական ստանդարտներին:
 • Վարկառուն պիտի գործի իր անունից և իր օգտին. արգելվում է վարկ վերցնել հօգուտ երրորդ անձի:
ՎԱՐԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈւՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ6
20 001 – 50 000 ԱՄՆ դոլար 50 001 – 150 000 ԱՄՆ դոլար
մինչև 36 ամիս Մեկ երաշխավոր6, գումարի առնվազն 50%-ի ապահովում անշարժ գույքով և/կամ տրանսպորտային միջոցով7 Մեկ երաշխավոր6, գումարի առնվազն 70%-ի ապահովում անշարժ գույքով և/կամ տրանսպորտային միջոցով7
37–84 ամիս Մեկ երաշխավոր6, գումարի առնվազն 70%-ի ապահովում անշարժ գույքով և/կամ տրանսպորտային միջոցով7 Մեկ երաշխավոր6, գումարի առնվազն 100%-ի ապահովում անշարժ գույքով և/կամ տրանսպորտային միջոցով
Բոլոր դեպքերում նվազագույնը 1 երաշխավորը պարտադիր է:
Իրավաբանական անձանց վարկավորման դեպքում` ավելի քան 10% մասնաբաժին ունեցող հիմնադիրների երաշխավորությունը պարտադիր է :Ընդ որում վարկը կարող է տրամադրվել մեկից ավելի վարկառուների (համավարկառու), որի դեպքում վարկառուի նկատմամբ սահմանված պահանջները տարածվում են նաև համավարկառուի նկատմամբ:
ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՈւՄ
Անուիտետային ամենամսյա մարումներ: Կարող է առաջա­­րկվել նաև վարկի մարման ճկուն ժամանակացույց՝ հաշվի առնելով բիզնեսի առանձնահատկությունները
ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
Վարկի տրամադրում տրանշերով (մաս-մաս) Առավելագույնը 5 տրանշ
Զուգահեռ վարկեր Առավելագույնը 5 զուգահեռ «Բիզնես Գործընկեր» վարկ՝ մինչև 150 000 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր գումարով
ՆՇՈւՄՆԵՐ
 1. Վարկի տարեկան տոկոսադրույքի` վարկի գումարի որոշակի միջակայքի համար սահմանված տոկոսադրույքից ավելի ցածր հնարավոր է տրամադրել միայն բարձրագույն մակարդակի Վարկային Կոմիտեի որոշմամբ (բայց ոչ պակաս, քան «Բիզնես-Գործընկեր» վարկատեսակի նվազագույն տոկոսադրույքը):
 2. Սպասարկման վճար՝ ամենամսյա սպասարկման վճարը վարկի վճարման պարբերական* ժամանակացույցի դեպքում հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`
  ՍՎ=ՎԳ * ՍՎ % / 30 *ՕՔ
  Որտեղ.
  ՍՎ՝ սպասարկման վճար
  ՎԳ՝ վարկի գումար
  ՍՎ%՝ սպասարկման վճարի %
  ՕՔ` օրերի քանակ (պարբերական վճարումների միջև ընկած ժամանակահատված)
  *Պարբերական ժամանակացույց՝ ժամանակացույց, որով սահմանվում են վարկի վճարման պարբերական ամիսներ և առանց վճարման ամիսներ։
 3.  Անկախ վարկի նպատակից` վարկը կարող է տրամադրվել մինչ նշված առավելագույն ժամկետը` բարձրագույն մակարդակի վարկային կոմիտեի հաստատմամբ:
 4. Արտոնյալ ժամանակաշրջան՝ ժամանակահատված, որի ընթացքում չի կատարվում վարկի տոկոսագումարների (այլ վճարների) և մայր գումարի վճարում կամ կատարվում է միայն տոկոսագումարների (այլ վճարների) վճարում: Արտոնյալ մարում՝ միայն տոկոսագումարից և սպասարկման վճարից (առկայության դեպքում) կազմված մարում:
  Գյուղատնտեսական վարկերի համար, կոմիտեի որոշմամբ կարող են սահմանվել արտոնյալ մարումների այլ պայմաններ:
 5. Տրանշ՝ հաստատվում է ընդհանուր վարկ մեկ վարկային պայմանագիր կնքելով, սակայն տրամադրումը կատարվում է մասնակի, յուրաքանչյուր տրանշի համար նախօրոք հաստատված պայմանների կատարումից հետո:
  Տրանշերով վարկի հաստատման դեպքում գրավի պայմանագիրը կարող է կնքվել վարկի ամբողջ գումարի չափով, կամ յուրաքանչյուր տրանշի համար առանձին: Ցանկացած տրանշի վերջին մուծման օրը չի կարող ավելի ուշ լինել նախօրոք հաստատված վարկի ժամկետից: Առաջին և վերջին տրանշի միջև տրամադրման առավելագույն ժամկետը – 6 ամիս:
ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ (ներկայացվում են առձեռն)

Անհատ ձեռնարկատեր

 • Պետական գրանցման վկայականը
 • Վարկառուի և երաշխավորների նույնականացման քարտերը կամ վերջիններիս անձնագրերը և սոցիալական քարտերը
 • Հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի հասցե

Իրավաբանական անձ

 • Պետական գրանցման վկայականը, տնօրենի ներդիրը
 • Տնօրենի, բաժնետերերի և երաշխավորների նույնականացման քարտերը կամ վերջիններիս անձնագրերը և սոցիալական քարտերը
 • Իրավաբանական անձի մասնակիցների պետական գրանցման վկայականի, կանոնադրության և հարկային կոդի պատճենները
 • Հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի հասցե

Լրացուցիչ

 • Հաճախորդի եկամուտները հաստատող փաստաթղթեր
 • Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ պահանջի (ներառյալ «Ճանաչիր քո հաճախորդին» սկզբունքի հիման վրա)
Փաստաթղթերը ներկայացվում են թղթային տարբերակով վարկ ստանալու դիմում ներկայացնելու պահին կամ դրանից հետո երեք օրվա ընթացքում:
ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ

Դրական գործոններ

 • Վարկունակության բավարար մակարդակ
 • Լավ վարկային պատմություն
 • Վարկի ապահովվածություն

Բացասական գործոններ

 • Վարկունակության անբավարար մակարդակ
 • Վատ վարկային պատմություն
 • Վարկի ապահովվածության բացակայություն
 • Անհամապատասխանություն վարկառուին ներկայացվող պահանջներին
 • Այլ վարկային ռիսկեր
ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացում Մինչև 4 աշխատանքային օր
Դրական որոշման մասին հայտ ներկայացնողին գրավոր կամ բանավոր տեղեկացում Մինչև 1 աշխատանքային օր
Բացասական որոշման մասին հայտ ներկայացնողին գրավոր (թղթային կամ էլեկտրոնային) և բանավոր տեղեկացում Մինչև 2 աշխատանքային օր
Վարկի փաստացի տրամադրում Մինչև 20 աշխատանքային օր (հայտը ներկայացնելու պահից)
Վարկային կոմիտեի որոշման վավերականության ժամկետ Մինչև 15 աշխատանքային օր
ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Վարկը կարող է ձևակերպվել ՖԻՆՔԱ-ի բոլոր մասնաճյուղերում:
 • Նախքան պայմանագրի կնքումը Դուք կստանաք անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները:
ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ՄԱՐՈւՄ
Եթե վարկի գումարը հավասար է կամ գերազանցում է 5,0 մլն ՀՀ դրամը կամ 11,000 ԱՄՆ դոլարը, ապա վարկը վաղաժամկետ ամբողջական մարելու դեպքում Վարկառուն վճարում է վճարման օրվա դրությամբ վճարման ենթակա վարկի սպասարկման և այլ վճարները, հաշվեգրված տոկոսները, վարկը, ինչպես նաև վարկի մնացորդի 2%-ի չափով վաղաժամկետ մարման վճար` որպես Վարկատուի չստացած սպասվելիք եկամուտների մասնակի հատուցում, եթե այլ գրավոր որոշում չի կայացվել ՖԻՆՔԱ-ի կողմից: Տվյալ դեպքում վաղաժամկետ մարման վճարի հաշվարկը կատարելիս վարկի մնացորդի մեջ չի ներառվում վարկի մարման ժամանակացույցով սահմանված առաջիկա մարման ենթակա մայր գումարի չափը:

ՖԻՆՔԱ-ի կողմից վարկառուի վարկավորման դեպքում ընթացիկ վարկի վաղաժամկետ ամբողջական մարման պարագայում վարկառուն վճարում է վճարման օրվա դրությամբ վճարման ենթակա սպասարկման և այլ վճարները, հաշվարկված տոկոսները և վարկի մնացորդը:

Վաղաժամկետ մասնակի մարման պարագայում գանձվում է վարկի մարման ժամանակացույցով սահմանված առաջիկա մարման ենթակա ամբողջ գումարը, իսկ եթե կատարվող վճարումը գերազանցում է առաջիկա մարմանը ենթակա գումարի չափը, ապա այդ գերազանցող մասն ուղղվում է վարկի մարմանը, ընդ որում` գանձվում է նաև գերազանցող մասի 2%-ի չափով վաղաժամկետ մարման վճար` որպես ՖԻՆՔԱ-ի չստացած սպասվելիք եկամուտների մասնակի հատուցում, եթե այլ գրավոր որոշում չի կայացվել ՖԻՆՔԱ-ի կողմից:

Այն դեպքում, երբ գումարը չի բավարարում մարել առաջիկա մարման ամսաթվի բոլոր պարտքերը, ապա մարումը կատարվում է հետևյալ հերթականությամբ՝ 1. Սպասարկման և այլ վճարներ, 2. Տոկոսներ, 3. Վարկ

Վաղաժամկետ մասնակի մարում կատարելու դեպքում վարկառուն իր ցանկությամբ կարող է վճարել մարման ժամանակացույցով սահմանված ապագա ամիսների գումարները: Տվյալ դեպքում կգանձվեն ապագա ամիսների սպասարկման և այլ վճարները, վճարման օրվա դրությամբ հաշվարկված տոկոսները, վարկի մնացորդային գումարի հանդեպ հաշվարկվող ապագա ամիսների տոկոսները, ապագա ամիսներին վճարվելիք վարկը, ինչպես նաև ապագա ամիսների համար վճարվող վարկի 2%-ի չափով վաղաժամկետ մարման վճար` որպես ՖԻՆՔԱ-ի չստացած սպասվելիք եկամուտների մասնակի հատուցում, եթե այլ գրավոր որոշում չի կայացվել ՖԻՆՔԱ-ի կողմից: Տվյալ դեպքում ապագա ամիսների համար վճարվող վարկի մեջ չի ներառվում վարկի մարման ժամանակացույցով սահմանված առաջիկա մարման ենթակա մայր գումարի չափը:

Վարկառուն հետագա ամիսների համար կատարված մարումների չափով ազատվում է մարման ժամանակացույցով նախատեսված օրերին վճարումներ կատարելուց:

ԶԳՈւՇԱՑՈւՄՆԵՐ ԵՎ ՏՈւԳԱՆՔՆԵՐ
 • Վարկառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների խախտման դեպքում ՖԻՆՔԱ-ն կարող է պայմանագրով և պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող պայմաններով նախատեսված կարգով փոփոխել վարկի տոկոսադրույքը:
 • Սահմանված ժամկետներում պարտավորությունները չկատարելու դեպքում վարկառուն պարտավորվում է յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար վճարել ՏՈւԺԱՆՔ՝ 1) ժամկետանց մայր գումարի 0,13%-ի չափով, 2) ժամկետանց տոկոսագումարի
  0,13%-ի չափով:
 • Մայր գումարի մարման ժամկետի խախտման դեպքում ժամկետանց գումարի նկատմամբ պայմանագրով նախատեսված տոկոսադրույքի կիրառումը դադարեցվում է և խախտման օրվանից մինչև վարկի մարման օրը կիրառվում է տարեկան 24% տոկոսադրույք: Եթե վճարվող գումարը բավարար չէ ժամկետանց բոլոր պարտավորությունների կատարման համար, նախ մարվում են վարկատուի այն ծախսերը, որ ուղղված են եղել վճարման ենթակա գումարների ստացմանը, այնուհետև՝ սպասարկման վճարները, տուժանքները, տոկոսագումարները և մայր գումարը: Այս հերթականությունը կարող է փոխվել վարկատուի որոշմամբ՝ վարկառուի գրավոր դիմումի հիման վրա:
 • Պարտավորություններն ամբողջությամբ չկատարելու դեպքում այդ տեղեկությունն ուղարկվում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ ապագայում` նոր վարկի համար դիմելիս:
 • Պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում Ձեր գույքը կարող է բռնագանձվել օրենքով սահմանված կարգով:
 • Գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելիս գրավի անբավարարության դեպքում մարումները կկատարվեն Ձեր այլ գույքի հաշվին։
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևի հիման վրա.

որտեղ`
A – վարկի սկզբնական գումարը
n – վարկի մարմանն ուղղված վճարի հերթական համարը
N – վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի հերթական համարը
Kn – վարկի մարմանն ուղղված n րդ վճարի գումարը
Dn – վարկի տրամադրման օրից մինչև մարմանն ուղղված n րդ վճարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ օրերով
i – տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը
ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՕՐԻՆԱԿ
Վարկի գումար 70 000 ԱՄՆ դոլար
Վարկի ժամկետ 60 ամիս
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք 14%
Վարկի սպասարկման վճար 0,1%
Վարկի տրամադրման վճար 1,5%
Վարկի մարում Ամենամսյա հավասարաչափ մարումներ
Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբսահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանքի վճար 3 000 ՀՀ դրամ
Տրանսպորտային միջոցի նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցման վճար 2 000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման օր 20 փետրվարի, 2020թ.
Վարկի առաջին մարման օր 20 մարտի, 2020թ.
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 17,9%
 • ՖԻՆՔԱ-ն իրավունք ունի պայմանագրով և պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող պայմաններով նախատեսված դեպքերում և կարգով միակողմանիորեն փոփոխելու վարկի տոկոսադրույքը մինչև «+5» տոկոսային կետով, բայց ոչ ավելի, քան ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված՝ բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույթի կրկնապատիկը՝ այս մասին վարկառուին ծանուցելով փոփոխությունն ուժի մեջ մտնելուց 7 աշխատանքային օր առաջ։
 • Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ քաղվածքները տրամադրվում են տեղում, իսկ այլ տեղեկատվությունը առավելագույնը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ դիմումի հիման վրա: Քաղվածքների և այլ տեղեկատվության տրամադրումն անվճար է:
 • Դուք կարող եք հաղորդակցվել ՖԻՆՔԱ-ի հետ ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումն առավել հարմար է, քանի որ զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից:
 • Ֆիզիկակական անձանց առաջարկվող վարկակտեսակների համեմատության և ամենահարմար տարբերակի ընտրության համար կարող եք այցելել «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» էլեկտրոնային հարթակը՝ www.fininfo.am հասցեով:
 • Որպես վարկային պարտավորության ապահովման միջոց գույք գրավադրելիս առաջանում է երրորդ անձանց կողմից մատուցվող այլ օժանդակ ծառայություններից օգտվելու անհրաժեշտություն: Նշված ծառայությունների գները և ծառայություն մատուցող կազմակերպությունները ներկայացված են ստորև:
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ, ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ
Գրավի պայմանագրի վավերացում ՀՀ նոտարական գրասենյակներ 3 000 – 20 000 ՀՀ դրամ
Անշարժ գույքի նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցում ՀՀ կադաստրի կոմիտե 3 000 – 30 000 ՀՀ դրամ
Անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ միասնական տեղեկանքի տրամադրում ՀՀ կադաստրի կոմիտե 500 – 10 000 ՀՀ դրամ
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցում ՀՀ արդարադատության նախարարություն 2 000 ՀՀ դրամ
Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ գրավի իրավունքի գրանցում ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հաշվառման-քննական ստորաբաժանումներ 2 000 ՀՀ դրամ
Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հաշվառման-քննական ստորաբաժանումներ 3 000 ՀՀ դրամ
Բանկային փոխանցում (ծառայությունների վճարների փոխանցում) ՀՀ բանկեր Յուրաքանյուր փոխանցման համար
300 ՀՀ դրամ
Որպես ապահովման միջոց գրավադրվող անշարժ գույքի գնահատում անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից «Կոստ Կոնսալտ» ՍՊԸ
«Օլիվեր Գրուպ» ՍՊԸ
«Ա.Գ. Բորսա» ՍՊԸ
«Վի Էմ – Ար Փի» ՍՊԸ
«Գարդի» ՍՊԸ
«Ֆինլոու» ՍՊԸ
Կախված գույքի տեսակից և մակերեսից, նվազագույնը՝ 5 000 ՀՀ դրամ

Պայմաններն ուժի մեջ են 2022թ.-ի հունիսի 29-ից՝ համաձայն «ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ ի Վարչության 29.06.2022թ.-ի թիվ 74/2022 որոշման

 
 

ՆՇՈւՄ