Հարմարավետ կյանքի Ձեր ուղին։

Ուժի մեջ է 2019թ.‑ի օգոստոսի 10‑ից՝ համաձայն «ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ‑ի վարչության 09.08.2019‑ի 73/2019 որոշման

Արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի գումար 20 000 – 100 000
Վարկի Ժամկետ 1–4 ամիս 5–9 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք1 0%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 0% 30,3% – 35,0%
Սպասարկման [ամենամսյա] վճար2 0% 1%
Տրամադրման [միանվագ] վճար3 0%
Տրամադրման եղանակ Անկանխիկ
(փոխանցվում է ապահովագրական ընկերության հաշվեհամարին)
Վարկի նպատակ ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքում

ՆՇՈւՄՆԵՐ

 1. Հաշվարկվում է վարկի մնացորդից:
 2. Հաշվարկվում է վարկի մայր գումարից:
 3. Հաշվարկվում է վարկի մայր գումարից:
 • ՀՀ‑ում գրանցված և բնակվող ֆիզիկական անձ:
 • Տարիքը՝ 21 և ավելի: Ընդ որում՝ դիմելու պահին տարիքի և ակնկալվող վարկի ժամկետի գումարը չպետք է գերազանցի 70‑ը:
 • Վարկառուն պիտի գործի իր անունից և իր օգտին. արգելվում է վարկ վերցնել հօգուտ երրորդ անձի:

Նվազագույն պահանջ չկա

Վարկը մարվում է մայր գումարից, տոկոսագումարից և սպասարկման վճարից կազմված ամենամսյա հավասարաչափ մարումներով:

Վարկառուն առանց տուժանք վճարելու կարող է վաղաժամկետ՝ ամբողջովին կամ մասնակիորեն, մարել վարկը: Վաղաժամկետ մարման դեպքում մայր գումարի հետ միասին, համամասնորեն նվազեցվում է վարկառուի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը (տոկոսագումարներ, այլ վճարներ), բացի այն դեպքերից, երբ վճարողն այլ գրավոր հանձնարարական է տալիս: Չեն նվազեցվում ՀՀ օրենքով և պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար վճարվող տուժանքներն ու այլ վճարները, և «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 15‑րդ հոդվածով սահմանված վճարները: Վարկն ամբողջությամբ վաղաժամկետ մարելիս վարկառուն վճարում է տվյալ օրվա դրությամբ հաշվարկված՝ սպասարկման և այլ վճարները, տոկոսագումարները, մայր գումարը:

Ապագա ամիսների վճարումները կարելի է կատարել նախօրոք՝ ներկայացնելով գրավոր հանձնարարական: Ապագա յուրաքանչյուր ամսվա մարումը կատարվում է հետևյալ հերթականությամբ. 1) սպասարկման և այլ վճարներ, 2) տոկոսագումար, 3) մայր գումար:

 • Վարկառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների խախտման դեպքում ՖԻՆՔԱ‑ն կարող է պայմանագրով և պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող պայմաններով նախատեսված կարգով փոփոխել վարկի տոկոսադրույքը:
 • Սահմանված ժամկետներում պարտավորությունները չկատարելու դեպքում վարկառուն պարտավորվում է յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար վճարել ՏՈւԺԱՆՔ՝ 1)ժամկետանց մայր գումարի 0,13%‑ի չափով, 2) ժամկետանց տոկոսագումարի 0,13%‑ի չափով:
 • Մայր գումարի մարման ժամկետի խախտման դեպքում ժամկետանց գումարի նկատմամբ պայմանագրով նախատեսված տոկոսադրույքի կիրառումը դադարեցվում է և խախտման օրվանից մինչև վարկի մարման օրը կիրառվում է տարեկան 24% տոկոսադրույք: Եթե վճարվող գումարը բավարար չէ ժամկետանց բոլոր պարտավորությունների կատարման համար, նախ մարվում են վարկատուի այն ծախսերը, որ ուղղված են եղել վճարման ենթակա գումարների ստացմանը, այնուհետև՝ սպասարկման վճարները, տուժանքները, տոկոսագումարները և մայր գումարը: Այս հերթականությունը կարող է փոխվել վարկատուի որոշմամբ՝ վարկառուի գրավոր դիմումի հիման վրա:
 • Պարտավորություններն ամբողջությամբ չկատարելու դեպքում այդ տեղեկությունն ուղարկվում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է ձեր վարկային պատմությունը: Վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել ձեզ ապագայում` նոր վարկի համար դիմելիս:
 • Պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում ձեր գույքը կարող է բռնագանձվել օրենքով սահմանված կարգով:
Տրամադրում տրանշերով (մաս-մաս) Չի կիրառվում
Զուգահեռ վարկեր
 • Առավելագույնը 3զուգահեռ «Սպառողական ԱՊՊԱ» վարկ
 • ՖԻՆՔԱ‑ի այլ վարկատեսակներից արդեն օգտվող հաճախորդների համար զուգահեռ վարկերի սահմանափակում չկա
Պահանջվող փաստաթղթեր
(ներկայացվում են առձեռն)
 • Վարկառուի նույնականացման քարտը կամ վերջինիս անձնագիրը և սոցիալական քարտը
 • Տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայագիրը
 • Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ պահանջի
Գործոններ, որոնցից կախված է վարկի տրամադրման որոշումը Դրական գործոններ

 • Վարկունակության բավարար մակարդակ
 • Լավ վարկային պատմություն
Բացասական գործոններ

 • Վարկունակության անբավարար մակարդակ
 • Վատ վարկային պատմություն
 • Անհամապատասխանություն վարկառուին ներկայացվող պահանջներին
 • Այլ վարկային ռիսկեր
Ժամկետներ
 • Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացում՝ առավելագույնը 1 աշխատանքային օր:
 • Որոշման մասին հայտ ներկայացնողին գրավոր կամ բանավոր տեղեկացում՝ առավելագույնը 1 աշխատանքային օր:
 • Վարկի փաստացի տրամադրում՝ հայտը ներկայացնելու պահից առավելագույնը 1 աշխատանքային օր:
Այլ Վարկը կարող է ձևակերպվել ՖԻՆՔԱ‑ի բոլոր մասնաճյուղերում: Նախքան պայմանագրի կնքումը Դուք կստանաք անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները:

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված կարգով վճարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կախված է վարկի գումարից, ժամկետից, մարմանն ուղղված վճարներից և մարումների թվից: Այն հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով հետևյալ բանաձևը.

Փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի բանաձև

որտեղ`

A  – վարկառուին տրամադրված սկզբնական գումարը

n  – վարկի մարմանն ուղղված վճարի հերթական համարը

N  – վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի հերթական համարը

Kn – վարկի մարմանն ուղղված n‑րդ վճարի գումարը

Dn – վարկի տրամադրման օրվանից մինչև մարմանն ուղղված n‑րդ վճարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ օրերով

i     – տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը

Հաշվարկի օրինակ

Վարկի գումար 40 000 ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետ 3 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 0%
Սպասարկման վճար 0%
Տրամադրման վճար 0%
Վարկի մարում Ամենամսյա հավասարաչափ մարումներ
Տրամադրման օր 05 փետրվարի, 2020թ.
Առաջին մարման օր 05 մարտի, 2020թ.
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 0%
 • ՖԻՆՔԱ‑ն իրավունք ունի պայմանագրով և պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող պայմաններով նախատեսված դեպքերում և կարգով միակողմանիորեն փոփոխելու վարկի տոկոսադրույքը մինչև «+5»տոկոսային կետով, բայց ոչ ավելի, քան ՀՀ ԿԲ‑ի կողմից սահմանված՝ բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույթի կրկնապատիկը՝ այս մասին վարկառուին ծանուցելով փոփոխությունն ուժի մեջ մտնելուց 7 աշխատանքային օր առաջ։
 • Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ քաղվածքները տրամադրվում են տեղում, իսկ այլ տեղեկատվությունը առավելագույնը 10աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ դիմումի հիման վրա: Քաղվածքների և այլ տեղեկատվության տրամադրումն անվճար է:
 • Դուք կարող եք հաղորդակցվել ՖԻՆՔԱ‑ի հետ ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումն առավել հարմար է, քանի որ զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից:
 • Ֆիզիկակական անձանց առաջարկվող վարկակտեսակների համեմատության և ամենահարմար տարբերակի ընտրության համար կարող եք այցելել «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» էլեկտրոնային հարթակը fininfo.am հասցեով:
 • Որպես վարկային պարտավորության ապահովման միջոց գույք գրավադրելիս առաջանում է երրորդ անձանց կողմից մատուցվող այլ օժանդակ ծառայություններից օգտվելու անհրաժեշտություն: Նշված ծառայությունների գները և ծառայություն մատուցող կազմակերպությունները ներկայացված են ստորև:
Ծառայություններ Ծառայությունը մատուցող պետական մարմիններ, համագործակցող կազմակերպություններ Ծառայության վճարներ
Գրավի պայմանագրի վավերացում ՀՀ նոտարական գրասենյակներ 3 000 – 20 000 ՀՀ դրամ
Անշարժ գույքի նկատմամբ գրավի իրավունքի պետական գրանցում ՀՀ կադաստրի կոմիտե 3 000 – 30 000 ՀՀ դրամ
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի նկատմամբ գրավի իրավունքի պետական գրանցում ՀՀ արդարադատության նախարարություն 2 000 ՀՀ դրամ
Ավտոտրանսպորտի նկատմամբ գրավի իրավունքի պետական գրանցում ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հաշվառման-քննական ստորաբաժանումներ 5 000 ՀՀ դրամ
Բանկային փոխանցում (ծառայությունների վճարների փոխանցում) ՀՀ բանկեր Յուրաքանյուր փոխանցման համար 300 ՀՀ դրամ
Որպես ապահովման միջոց գրավադրվող անշարժ գույքի գնահատում անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից «Կոստ Կոնսալտ» ՍՊԸ
«Օլիվեր Գրուպ» ՍՊԸ
«Ա.Գ. Բորսա» ՍՊԸ
«Վի Էմ – Ար Փի» ՍՊԸ
«Գարդի» ՍՊԸ
«Ֆինլոու» ՍՊԸ
Կախված գույքի տեսակից և մակերեսից, նվազագույնը՝ 5 000 ՀՀ դրամ

ՆՇՈւՄ. «ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ‑Ն ՎԵՐԱՀՍԿՎՈւՄ Է ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ:

«Ֆինանսներ բոլորի համար» (https://www.abcfinance.am/) կայքի «ֆինանսական օգնական» համակարգ

Դիմեք վարկի համար՝

 • Օնլայն՝ այստեղ,
 • Այցելելով մասնաճյուղ: