Բարեկեցիկ կյանքը սկսում է հարմարավետ բնակարանից. վերանորոգեք ձեր բնակարանը ՖԻՆՔԱ-ի այս վարկի օգնությամբ: Վարկատեսակը տրամադրվում է Ազգային Հիփոթեքային Ընկերության հետ համագործակցությամբ:

loan-amount_icon

500 000 – 20 000 000 ՀՀ դրամ

loan-percentage_icon

15,34% – 23,95%

loan-term_icon

60 – 120 ամիս

 

Վարկի դիմում


 

Մեր առավելությունները

 • Առանց գրավի վարկերի գերակայություն

 • Վարկային դիմումի լրացում հաճախորդի նախընտրելի վայրում մեր մասնագետի այցելության միջոցով

 • Արագ որոշումների կայացում

 • Վարկի մարման ճկուն գրաֆիկ

 • Անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր հաճախորդին

 

Վարկի մասին

 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Ծրագիր Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն
Վարկի գումար 500 000 – 20 000 000
Վարկի ժամկետ1 60–120 ամիս
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք2 14%
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք3 15,34% – 23,95%
Վարկի սպասարկման [ամենամսյա] վճար 0%
Վարկի տրամադրման [միանվագ] վճար 1%
Վարկի տրամադրման եղանակ Անկանխիկ4
Վարկի նպատակ Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում, գործող վարկի վերաֆինանսավորում
Նվազագույն կանխավճար Չի սահմանվում
Վերաֆինանսավորման պարագայում վարկի ժամկետը որոշվում է այլ ֆինանսական հաստատությունում ֆինանսավորման նպատակից և չի կարող փոքր լինել այլ ֆինանսական հաստատությունում վարկի մարմանը մնացած ժամկետից։
ՎԱՐԿԱՌՈւԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
 • ՀՀ-ում գրանցված և բնակվող ֆիզիկական անձ, ում գործունեության վայրը ՖԻՆՔԱ ի սպասարկման տարածքում է:
 • Տարիքը՝ 21-70: Ընդ որում՝ դիմելու պահին տարիքի և ակնկալվող վարկի ժամկետի գումարը չպետք է գերազանցի 70-ը (եթե այլ պահանջ չի ներկայացվել Վարկային կոմիտեի կողմից): Սույն պահանջը տարածվում է նաև երաշխավորների վրա։
 • Կայուն ամսական եկամտի առկայություն առնվազն վերջին 6 ամիսների ընթացքում:
 • Վերջին 12 ամիսների ընթացքում բոլոր վարկերի (գործող և մարված) գծով ուշացված օրերի ընդհանուր քանակը չի գերազանցում 30 օրը5, բացառությամբ եթե ժամկետանց պարտավորության/պարտավորությունների ընդհանուր արժեքը չի գերազանցում 1,000 ՀՀ դրամը։
 • Ընդհանուր պարտավորությունների (ներառյալ գործող և հայցվող վարկերի մարումները, ապահովագրավճարը) ամսական մարումներ հարաբերած վարկառուի և համավարկառուների (առկայության դեպքում) ընդհանուր զուտ եկամտին գործակից (այսուհետ՝ ԸՊԵ)՝ Առավելագույնը՝ 45%։
 • Վարկառուն պիտի գործի իր անունից և իր օգտին. արգելվում է վարկ վերցնել հօգուտ երրորդ անձի:
 • Վարկը կարող է տրամադրվել մեկից ավելի վարկառուների (համավարկառու)6, որի դեպքում վարկառուի նկատմամբ սահմանված պահանջները տարածվում են նաև համավարկառու(ներ)ի նկատմամբ:
ՎԱՐԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈւՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
 • Վարկ/գրավ հարաբերակցություն` ոչ ավելի, քան ձեռք բերվող անշարժ գույքի 70%։
ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՈւՄ
 • անուիտետային` վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարի ամսական հավասարաչափ մարումներ,
 • զսպանակաձև՝ մայր գումարի վճարումն ամսական հավասարաչափ մասերով, իսկ տոկոսագումարներինը՝ ամսական:
ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
Վարկի տրամադրում տրանշերով (մաս-մաս) Առավելագույնը 3 տրանշ։
Ապահովագրություն
 • Գրավադրված գույքի ապահովագրություն։
 • Վարկառուի և համավարկառու/ներ/ի (առկայության դեպքում)` դժբախտ պատահարից և մահացության դեպքի ապահովագրություն։ Ընդ որում համավարկառու/ներ/ի առկայության դեպքում դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրությունը կատարվում է վարկի գումարից վարկառուի և համավարկառու/ներ/ի եկամուտներին համամասնորեն։
 • Ապահովագրությունը կատարվում է ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից7՝ վարկառուի և վարկատուի համար ընդունելի պայմաններով։
ՆՇՈւՄՆԵՐ
 1. Վարկի մարման ժամանակացույցից ելնելով վարկի ժամկետը կարող է երկարաձգվել առավելագույնը մինչև 45 օր։
 2. Հաշվարկվում է վարկի մնացորդի նկատմամբ: Պայմանագրով սահմանված դեպքերում տոկոսադրույքը կարող է ճշգրտվել:
 3. Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա՝ վարկի մնացորդից: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը տոկոսագումարները և վարկի տրամադրմանն առնչվող բոլոր այլ պարտադիր վճարները սահմանված կարգով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը ներկայացված է այս էջի «Փաստացի տոկոսադրույք» բաժնում։
 4. Վարկի գումարը փոխանցվում է հաճախորդի հաշվեհամարին։
 5. Բացառություն են կազմում այն դեպքերը, երբ վարկառուն ներկայացնում է փաստաթղթային հստակ հիմնավորումներ առ այն, որ ուշացումները պայմանավորված չեն եղել իր վարքագծով։ Նման դեպքերում ուշացված օրերի ընդհանուր քանակը չպետք է գերազանցի 90 օրացույցային օրը և միևնույն ժամանակ վարկի ռիսկի դասը պետք է լինի առավելագույնը «հսկվող» համաձայն ՀՀ ԿԲ և ՀՀ ՖՆ համատեղ հաստատված կարգի վերջին 12 ամիսների ընթացքում։
 6. Համավարկառուները պետք է լինեն վարկառուի ընտանիքի անդամ։ Ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, քրոջ, եղբոր ամուսինն ու երեխաները։
 7. ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների ցանկը և հավելյալ վճարների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացված է այս էջի «Համագործակցող կազմակերպություններ» բաժնում։
ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ (ներկայացվում են առձեռն)
 • Վարկի տրամադրման դիմում-հայտ,
 • Վարկառուի և համավարկառու(ներ)ի/երաշխավոր(ներ)ի (առկայության դեպքում) անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • Վարկառուի և համավարկառու(ներ)ի/երաշխավոր(ներ)ի (առկայության դեպքում) Հանրային ծառայության համարանիշ՝ ՀԾՀ (ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք),
 • Ամուսնության վկայական (առկայության դեպքում, բացակայության դեպքում՝ հայտարարություն չամուսնացած լինելու մասին),
 • Ամուսնու (կնոջ) անձը հաստատող փաստաթուղթը (եթե վարկառուն/համավարկառուն ամուսնացած է),
 • Եթե վարկառուն և համավարկառուն (առկայության դեպքում) վարձու աշխատող են՝
  1. Եկամուտների մասին տեղեկանք գործատուից, որտեղ նշվում է վարկառուի զբաղեցրած պաշտոնը, աշխատանքային ստաժը տվյալ կազմակերպությունում և ամսական եկամուտի չափը (համախառն կամ զուտ, ընդ որում, զուտ եկամտի դեպքում պետք է տեղեկանքում համապատասխան նշում կատարվի),
  2. Եթե ընթացիկ աշխատավայրում աշխատանքային ստաժը փոքր է 12 ամսից, ապա անհրաժեշտ են տվյալներ հաճախորդի նախկին զբաղվածության մասին՝ գործատուն, զբաղեցրած պաշտոնը, աշխատանքային ստաժը, ստացված եկամուտների չափը,
  3. Տվյալներ այլ եկամուտների վերաբերյալ (առկայության դեպքում),
  4. Վարկառուի ամուսնացած լինելու դեպքում ամուսնու/կնոջ եկամուտների մասին տեղեկանք (ոչ պարտադիր)։
 • Եթե վարկառուն և համավարկառուն (առկայության դեպքում) ինքնազբաղված են՝
  1. Հարկ վճարողի հարկային համարը,
  2. Գրանցման վկայական, կանոնադրություն (առկայության դեպքում),
  3. Գործունեության տվյալ տեսակով զբաղվելու թույլտվության փաստաթղթերը, եթե օրենսդրության համաձայն, տվյալ գործունեության համար անհրաժեշտ է համապատասխան մարմինների կողմից հատուկ թույլտվություն,
  4. Վերջին 1 տարվա ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունները՝ հաստատված հարկային մարմնի կողմից,
  5. Վերջին 6 ամիսների եկամուտների և ծախսերի հաշվետվությունները/գրառումները (առկայության դեպքում)։
 • Գրավադրվող անշարժ գույքի գնահատման հաշվետվություն,
 • Գրավադրվող բնակելի անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական,
 • Միասնական տեղեկանք գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ՝ տրված ՀՀ Կառավարությանն առընթեր Անշարժ Գույքի Կադաստրի Պետական Կոմիտեի կողմից:
 • Գրավադրվող գույքի վերանորոգման/կառուցապատման նախահաշիվ (միայն վերանորոգման կամ կառուցապատման վարկերի դեպքում) և շին․ թույլտվություն` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում,
 • Գրավադրվող անշարժ գույքի սեփականության հիմքը,
 • Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ պահանջի,

Նշված փաստաթղթերը վարկառուի կողմից ներկայացվում են թղթային և/կամ էլեկտրոնային եղանակով՝ նման պահանջ ստանալուց հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում։

ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ

Դրական գործոններ

 • Վարկունակության բավարար մակարդակ
 • Լավ վարկային պատմություն
 • Կայուն եկամուտների առկայություն

Բացասական գործոններ

 • Վարկունակության անբավարար մակարդակ
 • Վատ վարկային պատմություն
 • Կայուն եկամուտների բացակայություն
 • Կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրում
 • Այլ վարկային ռիսկեր
ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացում Մինչև 2 աշխատանքային օր
Դրական որոշման մասին հայտ ներկայացնողին գրավոր կամ բանավոր տեղեկացում Մինչև 2 աշխատանքային օր
Բացասական որոշման մասին հայտ ներկայացնողին գրավոր (թղթային կամ էլեկտրոնային) և բանավոր տեղեկացում Մինչև 2 աշխատանքային օր
Վարկի փաստացի տրամադրում Մինչև 15 աշխատանքային օր (հայտը ներկայացնելու պահից)
Վարկային կոմիտեի որոշման վավերականության ժամկետ Մինչև 1 ամիս
*Հաճախորդի կողմից ներկայացվող բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացման և փաթեթի ամբողջական լինելու պարագայում։
ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Վարկը կարող է ձևակերպվել ՖԻՆՔԱ-ի բոլոր մասնաճյուղերում:
 • Նախքան պայմանագրի կնքումը Դուք կստանաք անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները:
ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ՄԱՐՈւՄ
 • Վարկառուն առանց տուժանք վճարելու կարող է վաղաժամկետ՝ ամբողջովին կամ մասնակիորեն, մարել վարկը:
  Վաղաժամկետ մարման դեպքում մայր գումարի հետ միասին, համամասնորեն նվազեցվում է վարկառուի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը տոկոսագումարներ, այլ վճարներ), բացի այն դեպքերից, երբ վճարողն այլ գրավոր հանձնարարական է տալիս: Չեն նվազեցվում ՀՀ օրենքով և պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար վճարվող տուժանքներն ու այլ վճարները, և «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածով սահմանված վճարները: Վարկն ամբողջությամբ վաղաժամկետ մարելիս վարկառուն վճարում է տվյալ օրվա դրությամբ հաշվարկված՝ սպասարկման և այլ վճարները, տոկոսագումարները, մայր գումարը:
 • Ապագա ամիսների վճարումները կարելի է կատարել նախօրոք՝ ներկայացնելով գրավոր հանձնարարական: Ապագա յուրաքանչյուր ամսվա մարումը կատարվում է հետևյալ հերթականությամբ. 1) սպասարկման և այլ վճարներ, 2) տոկոսագումար, 3) մայր գումար:
ԶԳՈւՇԱՑՈւՄՆԵՐ ԵՎ ՏՈւԳԱՆՔՆԵՐ
 • Վարկառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների խախտման դեպքում ՖԻՆՔԱ-ն կարող է պայմանագրով և պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող պայմաններով նախատեսված կարգով փոփոխել վարկի տոկոսադրույքը:
 • Սահմանված ժամկետներում պարտավորությունները չկատարելու դեպքում վարկառուն պարտավորվում է յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար վճարել ՏՈւԺԱՆՔ՝ 1) ժամկետանց մայր գումարի 0,13%-ի չափով, 2) ժամկետանց տոկոսագումարի
  0,13%-ի չափով:
 • Մայր գումարի մարման ժամկետի խախտման դեպքում ժամկետանց գումարի նկատմամբ պայմանագրով նախատեսված տոկոսադրույքի կիրառումը դադարեցվում է և խախտման օրվանից մինչև վարկի մարման օրը կիրառվում է տարեկան 24% տոկոսադրույք: Եթե վճարվող գումարը բավարար չէ ժամկետանց բոլոր պարտավորությունների կատարման համար, նախ մարվում են վարկատուի այն ծախսերը, որ ուղղված են եղել վճարման ենթակա գումարների ստացմանը, այնուհետև՝ սպասարկման վճարները, տուժանքները, տոկոսագումարները և մայր գումարը: Այս հերթականությունը կարող է փոխվել վարկատուի որոշմամբ՝ վարկառուի գրավոր դիմումի հիման վրա:
 • Պարտավորություններն ամբողջությամբ չկատարելու դեպքում այդ տեղեկությունն ուղարկվում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ ապագայում` նոր վարկի համար դիմելիս:
 • Պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում Ձեր գույքը կարող է բռնագանձվել օրենքով սահմանված կարգով:
 • Գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելիս գրավի անբավարարության դեպքում մարումները կկատարվեն Ձեր այլ գույքի հաշվին։
Հաշվարկը կատարվում է հետևյալ բանաձևի հիման վրա.որտեղ`
A – վարկի սկզբնական գումարը
n – վարկի մարմանն ուղղված վճարի հերթական համարը
N – վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի հերթական համարը
Kn – վարկի մարմանն ուղղված n րդ վճարի գումարը
Dn – վարկի տրամադրման օրից մինչև մարմանն ուղղված n րդ վճարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ օրերով
i – տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը
ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՕՐԻՆԱԿ
Վարկի գումար 4 000 000 ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետ 120 ամիս
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք 12,5%
Գույքի ապահովագրություն 0,15% (տարեկան վարկի մնացորդի նկատմամբ)
Դժբախտ պատահարից ապահովագրություն 0,15% (տարեկան վարկի մնացորդի նկատմամբ)
Անշարժ գույքի գնահատում (մոտավոր) 70 000 ՀՀ դրամ միանվագ
Վարկի մարում ամենամսյա հավասարաչափ մարումներ
Վարկի տրամադրման օր 3 մայիսի, 2021թ.
Վարկի առաջին մարման օր 30 մայիսի, 2021թ.
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 14,12%
 • Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ քաղվածքները տրամադրվում են ՖԻՆՔԱ-ի ցանկացած մասնաճյուղում, իսկ այլ տեղեկատվությունը առավելագույնը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ դիմումի հիման վրա: Քաղվածքների և այլ տեղեկատվության տրամադրման սակագները սահմանվում են ՖԻՆՔԱ-ի համապատասխան ներքին իրավական ակտերով:
 • Դուք կարող եք հաղորդակցվել ՖԻՆՔԱ-ի հետ ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումն առավել հարմար է, քանի որ զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից:
 • Ֆիզիկակական անձանց առաջարկվող վարկակտեսակների համեմատության և ամենահարմար տարբերակի ընտրության համար կարող եք այցելել «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» էլեկտրոնային հարթակը՝ www.fininfo.am հասցեով:
ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի ՀԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՂ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
Անվանում Հասցե Կոնտակտային տվյալներ
ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՓԲԸ ՀՀ, ք․ Երևան, Արամի փող., 3 374 60 540000
374 10 580000
Էլ․փոստ՝ info@silinsurance.am
www.silinsurance.am
ԱՐՄԵՆԻԱ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՍՊԸ ՀՀ, ք. Երևան, Վարդանանց փողոց 16, տարածք 1/1 374 11 560404
374 12 560404
Էլ․փոստ՝ info@armeniainsurance.am
www.armeniainsurance.am
ՌՈՍԳՈՍՏՐԱԽ ԱՐՄԵՆԻԱ ՓԲԸ ՀՀ, ք․ Երևան, Հյուսիսային պող․ 1 374 12 888888 Էլ․փոստ՝ info@RGS.am
www.rgs.am
ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի ՀԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԳՆԱՀԱՏՈՂ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
Անվանում Հասցե Կոնտակտային տվյալներ
«ԿՈՍՏ ԿՈՆՍԱԼՏ» ՍՊԸ ՀՀ, ք. Երևան, Բյուզանդի 1 374 10 544882 cost@consultant.com
«ՕԼԻՎԵՐ ԳՐՈւՊ» ՍՊԸ ՀՀ, ք. Երևան, Թումանյան 8 374 10 542740
374 10 542750
info@olivergroup.am
«Ա.Գ. ԲՈՐՍԱ» ՍՊԸ ՀՀ, ք. Երևան, Ն. Զարյան 22 374 10 252789 info@olivergroup.am
«ՎԻ ԷՄ – ԱՐ ՓԻ» ՍՊԸ ՀՀ, ք. Երևան, Վարդանանց փակ. 8 374 10 588797 vm-rp@mail.ru
«ԳԱՐԴԻ» ՍՊԸ ք. Երևան, Վարդանանց փակ. 8 374 96 520590
374 95 520590
gardiltd@gmail.com
«Ֆինլոու» ՍՊԸ ՀՀ, ք. Երևան, Մաշտոցի պող. 17 374 10 506000
374 60 747400
finlaw@inbox.ru

Տրամադրվող հիփոթեքային վարկի շրջանակներում վարկառուի կողմից իրականացվող ծախսերն են․

 • միասնական տեղեկանք` մինչև 5,000-10,000 ՀՀ դրամ,
 • գրավադրվող գույքի ապահովագրություն՝ վարկի մնացորդի 0,15%-ի չափով (նվազագույնը 2,000 ՀՀ դրամ),
 • վարկառուի ապահովագրություն՝ վարկի մնացորդի 0,15%-ի չափով (նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ),
 • գրավի պայմանագրի վավերացման վճար 3,000-20,000 ՀՀ դրամ,
 • գույքի և գրավի առարկայի գնահատման վճար՝ կախված գույքի տեսակից և մակերեսից, նվազագույնը՝ 5 000 ՀՀ դրամ,
 • գրավի պայմանագրից ծագող Կազմակերպության իրավունքի պետական իրավասու մարմնում գրանցման վճար,
 • գրավի իրավունքի գրանցում` մինչև 26,400 ՀՀ դրամ,
 • սեփականության իրավունքի գրանցում՝ մինչև 46,100 ՀՀ դրամ,
 • նոտարական վավերացման վճարներ` մինչև 20,000 ՀՀ դրամ,
 • հիփոթեքային պարտավորությունների ապահովագրություն ձեռք բերվող անշարժ գույքի արժեքի 20% կանխավճարի դեպքում՝ 2%-ի չափով (նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ), 10% կանխավճարի դեպքում՝ 3%-ի չափով (նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ):

Անկախ ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից սույն պայմաններում նշված դրույքաչափերից, երրորդ անձանց կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց վճարները կարող են փոփոխվել երրորդ անձանց կողմից:

 
 

ՆՇՈւՄ