1. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք
 2. «ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենք
 3. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք
 4. «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 5. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք
 6. «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենք
 7. «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենք
 8. «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենք
 9. «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք
 10. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենք
 11. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենք
 12. «Ազդագիր և հաշվետու թողարկողների հաշվետվություններ» կանոնակարգ 4/04
 13. «Հաճախորդների բողոքների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ» կանոնակարգ 8/04
 14. ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից 4 օգոստոսի 2017 թվականին թիվ 176-Ն որոշմամբ հաստատված «Երաշխավորների հետ գործարար վարվելակերպի կանոններ» կանոնակարգ 8/06-ը
 15. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 07.2008թ. 194-Ն որոշմամբ հաստատված «Վարկային կազմակերպության գործունեության ոլորտում լիցենզավորման,գրանցման,համաձայնության և փույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը» կանոնակարգ 13ը հաստատելու մասին
 16. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 11.2002թ. 347-Ն որոշմամբ հաստատված «Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 14-ը
 17. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 03.2005թ. 93-Ն որոշմամբ հաստատված «Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 15-ը
 18. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 06.2009թ. 166-Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» կանոնակարգ 8/03
 19. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 03.2005թ. 142-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը վարկային տեղեկատվական համակարգի` վարկային ռեգիստրի ստեղծման և վարկային ռեգիստրին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի մասնակցության կարգը հաստատելու մասին»կարգը
 20. «Սպառողների և ֆինանսական կազմակերպությունների հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05
 21. ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը «Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակներ»  Կանոնակարգ 8/01-ը հատատելու մասին որոշում
 22. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավոևման կարգին» հավանություն տալու մասին թիվ 63 որոշում